Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie I Ns 762/17

Postanowienie w sprawie I Ns 762/17

Dodano: 2018-06-11 13:15:09             Zmodyfikowano: 2018-06-11 13:16:27
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gminy Opole  z udziałem Danuty Maciaszek, Patrycji Maciaszek, Jacka Pilarskiego, Cezarego Pilarskiego, Martyny Pilarskiej, Kacpra Maciaszek, Zofii Pilarskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Opolu Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu o sporządzenie spisu inwentarza spadku
 
postanawia:
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Włodzimierzu Maciaszek, zmarłym w dniu 10-12-2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Włodzimierzu Maciaszek, zmarłym w dniu 10-12-2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu -  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu na okres 30 dni.
uzasadnienie
Wnioskodawca – Gmina Opole – wnioskiem z dnia 27-11-2017 r. domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Włodzimierzu Maciaszek.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawca jest spadkobiercą ustawowym po w/w zmarłym, który spadek odziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza. Wnioskodawca wskazał też, iż z uzyskanych informacji wynika, że spadkodawca posiadał zadłużenie, nie wiadomo jednak w jakiej wysokości, jak również nie wiadomo jaki jest stan czynny spadku.
Sąd zważył, co następuje:
Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Na mocy art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Zgodnie z art. 637 § 3 k.p.c. sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II postanowienia.
Pouczenie
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.