Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie I Ns 41/17

Postanowienie w sprawie I Ns 41/17

Dodano: 2018-06-11 10:57:10             Zmodyfikowano: 2018-06-11 10:57:34
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski, po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gmina Dobrzeń Wielki o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
postanawia:
zezwolić wnioskodawcy Gminie Dobrzeń Wielki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.332 zł. (jeden tysiąc trzysta trzydzieści dwa złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 821/40, o powierzchni 0,0075 ha, arkusz mapy 1, obręb Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki, z zastrzeżeniem, że kwota powyższa zostanie wydana spadkobiercom Jana Ledwolorz po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia - na ich wniosek.
Uzasadnienie
Wnioskodawca wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sadowego kwoty 1.332 zł. tytułem odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Dobrzeń Wielki.
W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że decyzją Starosty Opolskiego z dnia 29-11-2016 r., która stała się ostateczna w dniu 30-12-2016 r. Gmina Dobrzeń Wielki została zobowiązana do wpłaty odszkodowania do depozytu sądowego w kwocie 1.332 zł. za w/w nieruchomość oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 821/40, o powierzchni 0,0075 ha, arkusz mapy 1, obręb Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki. Nieruchomość ta uprzednio stanowiła własność Jana Ledwolorz i objęta była księgą dawną wyk.Hip.T.37, K. 1705. W ramach prowadzonego postępowania przez Starostę Opolskiego ustalono, że w/w nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Sąd zważył co następuje:
Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Zasady i tryb postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego określają art.692-69310 k.p.c. Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Zakres kognicji sądu jest zatem ograniczony do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Zgodnie z art. 467 pkt 1 kc. dłużnik może domagać się wydania przez Sąd zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jeżeli na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania czy siedziby wierzyciela.
We wniosku złożonym w niniejszej sprawie wskazano istotę zobowiązania, które jest podstawą świadczenia, jak również przedstawiono okoliczności uzasadniające zgodnie z treścią art. 467 pkt 1 kc złożenie świadczenia do depozytu.
Mając na uwadze możliwość ustalenia prawa do spadku nie tylko w drodze postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ale także w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza na wniosek spadkobierców, należało uzupełnić w tym zakresie warunek pod jakim może nastąpić wydanie przedmiotu złożonego do depozytu osobom uprawionym do jego podjęcia.
W świetle powyższych okoliczności postanowiono jak na wstępie.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.