Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Postanowienie w sprawie IX Ns 342/17
Dodano: 2018-05-11 14:33:11             Zmodyfikowano: 2018-05-11 14:33:11
Rejestr zmian

Referendarz sądowy Marta Ohanowicz - Wójcik
w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Województwa Opolskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Opolu z udziałem  kuratora reprezentującego nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Krystian Dziersan i Hildegardy Macioł o zapłatę
postanawia:
I. zezwolić wnioskodawcy Województwu Opolskiemu – Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1502,55 zł (jeden tysiąc pięćset dwa złotych 55 /100 groszy), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Opolskiego nr IN.IV.7570.315.2013.MN z dnia 9 czerwca  2016 r. za nabyty z mocy udział wynoszący 3/40 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1778/2 o pow. 0,0137 ha, nr 1778/3 o pow. 0,0588 ha i nr 1778/4 o pow. 0,0139 ha, AR_1, obręb Dobrodzień, gmina Dobrodzień, objętych KW OP1L/00041088/1, należny Krystianowi Dziersan z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz jego następców prawnych, po wykazaniu następstwa prawnego,
II. wezwać nieznanych z miejsca pobytu właścicieli wyżej opisanej nieruchomości, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 1502,55 zł jeden tysiąc pięćset dwa złotych 55 /100 groszy) pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa,
III. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

     Wnioskodawca - Województwo Opolskie – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  - złożył wniosek o złożenie do depozytu kwoty 3005,10 zł tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Opolskiego nr IN.IV.7570.315.2013.MN z dnia 9 czerwca  2016 r. za nabyte z mocy prawa udziały po 3/40 części w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1778/2 o pow. 0,0137 ha, nr 1778/3 o pow. 0,0588 ha i nr 1778/4 o pow. 0,0139 ha, AR_1, obręb Dobrodzień, gmina Dobrodzień, objętych KW OP1L/00041088/1, należne Hildegardzie Macioł oraz Krystianowi Dziersan.
     
      Należy zważyć, co następuje:
     Wniosek zasługuje na częściowe uwzględnienie.
      Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki, Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
   Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu  w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
       Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.). Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
       Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności złożenia odszkodowania do depozytu sądowego kwoty należnej spadkobiercom Krystiana Dziersan.   W toku postępowania ustanowionemu w sprawie kuratorowi, nie udało się ustalić danych spadkobierców właściciela nieruchomości Krystiana Dziersan.
       Jak wynika z kolei z poczynionych przez kuratora ustaleń co do spadkobierców Hildegardy Macioł, kuratorowi udało się ustalić, że postępowanie spadkowe po Hildegardzie Macioł toczyło się przed Sądem Rejonowym w Oleśnie w sprawie I Ns 59/02 i zakończyło się prawomocnym postanowieniem z dnia 24.09.2002 r.. W takim stanie sprawy, skoro znani są spadkobiercy właściciela nieruchomości – Hildegardy Macioł, którym przypadają świadczenia o których mowa we wniosku, wobec braku merytorycznych podstaw do uwzględnienia w tym zakresie wniosku, wniosek należało oddalić.
         Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
    
      Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
 
więcej

Postanowienie w sprawie I Nc 1538/17
Dodano: 2018-05-11 14:38:27             Zmodyfikowano: 2018-05-11 14:38:27
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym;
w sprawie z powództwa: OSM Przyszłość w Opolu;
przeciwko: Marcin Jakóbowski;
o zapłatę;
1. uchyla nakaz zapłaty z dnia 31 lipca 201 7 roku;
2. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Jakóbowskiego ustanawia kuratora w osobie kierownika sekretariatu Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Opolu Katarzyny Pietrusy. 
więcej

Postanowienie w sprawie IC 623/18
Dodano: 2018-05-11 14:40:24             Zmodyfikowano: 2018-05-11 14:40:24
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym;
w sprawie z powództwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie;
przeciwko: Grzegorz Blicharz;
o zapłatę;
dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Blicharza ustanawia kuratora w toku postępowania w sprawie o sygn. akt I C 623/18 Sądu Rejonowego w Opolu w osobie adwokata Grzegorza Krygowskiego z Kancelarii Adwokackiej w Opolu.
 
więcej

Ogloszenie w sprawie IX Ns 58/18
Dodano: 2018-05-11 14:48:43             Zmodyfikowano: 2018-05-11 14:49:14
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Rogińskiej, córce Edwarda i Janiny, urodzonej 16.12.1930r. w Wyszkowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, zmarłej w dniu 1.08.2017r. w Opolu. Wzywa się zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 243/18
Dodano: 2018-05-04 08:19:43             Zmodyfikowano: 2018-05-04 08:19:43
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Małgorzatę Ozon z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Helgi Spyrka   w sprawie IX C 243/18 z powództwa Skarbu Państwa-Starosty Opolskiego przeciwko Andrzejowi Spyrka i Heldze Spyrka o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 614/18
Dodano: 2018-05-04 08:22:24             Zmodyfikowano: 2018-05-04 08:22:24
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzynę Matraszek z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Danuty Rudnickiej   w sprawie IX C 614/18 z powództwa Gminy Opole przeciwko Danucie Rudnickiej o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 322
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.