Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ...

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego A-112-36/14

Dodano: 2014-12-17 08:51:34             Zmodyfikowano: 2014-12-23 10:16:04
Rejestr zmian

PREZES SĄDU REJONOWEGO W OPOLU
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU
45-368 OPOLE UL. OZIMSKA 60 A

- na jedno stanowisko asystenta sędziego w razie zaistnienia możliwości zatrudnienia - zgodnie z § 155 a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - w pełnym wymiarze czasu pracy (Dz.U. nr 98 poz.1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. poz.1228 z 2014 r.)
sygnatura konkursu: A-112-36/14
I.  Zgodnie z art. 155 § 2  Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata,
II. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego ze wskazaniem sygnatury konkursu, numeru telefonu kontaktowego,
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów  wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4) oświadczenie, iż   wobec   kandydata   nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
7) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
8) do podania kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.Kandydat  składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio w siedzibie sądu albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
III. Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów (Dz. U. nr 192 poz. 1613 z późn. zm).
IV. Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego- testu obejmującego 36 pytań  z zakresu  prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata
3) etapu trzeciego- rozmowy kwalifikacyjnej.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego.
V. Dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu należy przesłać w terminie do dnia 5 stycznia 2015 r. na adres: Sąd Rejonowy w Opolu Oddział Administracyjny ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w budynku Sądu, parter, pokój nr 3, w godzinach pracy sądu tj. od 7.30- 15.30.
 
Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu – na parterze w holu budynku oraz na stronie internetowej www.opole.sr.gov.pl, w zakładce „oferty pracy”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. poz. 1228).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (77) 541 54 11
 
Prezes Sądu Rejonowego
Hubert Frankowski     
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.