Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie I Ns 309/17
Dodano: 2018-02-14 12:34:17             Zmodyfikowano: 2018-02-14 12:34:17
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Ogłasza się, że w dniu 24.01.2018 r. sygn. akt I Ns 309/17 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział I Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Zbigniewowi Fidkowskiemu na złożenie do depozytu sądowego tut. Sądu Rejonowego w Opolu kwoty 0,13 zł (trzynaście groszy) tytułem spłaty hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Opole – Wójtowa Wieś dla działek o nr 38,39/4, 39/7, 39/9, 39/10 o łącznym obszarze 0,3672 ha w wysokości 20.000 MK na rzecz Marii Baron, Anieli Baron, Józefa Baron, Konrada Baron, Antoniny Baron, Wiktorii Baron, Róży Baron, Łucji Baron – po równych prawach i udziałach wynoszących po 2.500 MK z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na rzecz ich spadkobierców ustalonych prawomocnym postanowieniem sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia - na ich wniosek bez żadnych warunków.
 
Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Marii Baron, Anieli Baron, Józefa Baron, Konrada Baron, Antoniny Baron, Wiktorii Baron, Róży Baron, Łucji Baron do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 2222/17
Dodano: 2018-02-09 11:14:59             Zmodyfikowano: 2018-02-09 11:14:59
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Matraszek z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanego z miejsca pobytu Dawida Pasternak   w sprawie IX C 2222/17 z powództwa Gminy Zdzieszowice - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przeciwko Dawidowi Pasternak o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
 
więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego A.112.2.18
Dodano: 2018-02-08 13:02:10             Zmodyfikowano: 2018-03-19 15:22:58
Rejestr zmian

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 369/17
Dodano: 2018-02-02 12:13:59             Zmodyfikowano: 2018-02-02 12:13:59
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 369/17 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Klisa ur. 30 sierpnia 1886 r., zmarłej 11 stycznia 1966r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu. Wzywa się spadkobierców Marii Klisa aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 707/17
Dodano: 2018-02-02 12:18:21             Zmodyfikowano: 2018-02-02 12:18:21
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Marcelina Mietelska , po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gminy Opole z udziałem Andrzeja Pochrzęsta, Hanny Motak, Piotra Pochrzęsta, Kazimierza Kuli o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Pochrzęst
 
postanawia:
 
I. sporządzić spis inwentarza po Januszu Pochrzęst zmarłym 12 października 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu i polecić sporządzenie go Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Mateuszowi Warchoł,
II. ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Pochrzęst zmarłym 12 października 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu ul. Chabrów 147/8, ur. 26.01.1957 r. w Kluczborku - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu,
III. pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Janusza Pochrzęst zmarłym 12 października 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Uzasadnienie:
Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Januszu Pochrzęst zmarłym 12 października 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu. Spadkobiercą zmarłego jest Gmina Opole, która nie ma pełnej informacji na temat stanu czynnego spadku.
W efekcie orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 6/18
Dodano: 2018-02-02 12:23:24             Zmodyfikowano: 2018-02-02 12:23:24
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Dawida Fikus, Anny Fikus o sporządzenie spisu inwentarza spadku
 
Postanawia:
 
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Fikus, zmarłym w dniu 16 stycznia 2017 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Tarnowie Opolskim;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
 
Uzasadnienie:
 
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawcy są spadkobiercami Andrzeja Fikus (postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie I Ns 616/17).
Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c.
W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.
więcej

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.