Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postanowienie w sprawie I Ns 768/17
Dodano: 2018-01-24 14:39:16             Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:39:16
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas
po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gmina Opole o sporządzenie spisu inwentarza spadku postanawia:
 
zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Annie Maziarz zmarłej w dniu 5 marca 2017 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałej w Opolu;
zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
Uzasadnienie:
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego, sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca był wierzycielem zmarłej.
W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.
Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 769/17
Dodano: 2018-01-24 14:43:32             Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:43:32
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gmina Opole; o spis inwentarza;
postanawia o sporządzeniu spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu; 
poleca sporządzenie spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu – Komornikowi Sądowemu Mateuszowi Warchoł; 
ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po  Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu;  na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu;
poucza, że każdy, kto jest spadkobiercom po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Uzasadnienie:  

Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu.
Wnioskodawca jest wierzycielem w/w.
W efekcie orzeczono jak w tenorze sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc. 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 323/17
Dodano: 2018-01-23 14:35:11             Zmodyfikowano: 2018-01-23 14:35:11
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 323/17 toczy się sprawa o uznanie za zmarłą Martę Pollok zd. Wieczorek c. Johanna i Marii zd. Reginek, urodzonej w Dobrzeniu Wielkim (Döbern), ostatnio stale zamieszkałej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej 11.
Wzywa Martę Pollok do zgłoszenia się do niniejszego postępowania w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłego. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie przekazały je sądowi.
 
więcej

Postanowienie w sprawie Ns 134/17
Dodano: 2018-01-11 08:35:42             Zmodyfikowano: 2018-01-11 08:35:42
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 134/17 wydał postanowienie z dnia 04 maja 2017r., w którym zezwolił wnioskodawcy Andrzejowi Gębusiowi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Opolu kwoty 300 zł (trzysta złotych) tytułem wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 14 stycznia 2008 roku sygn. II K 1158/07 orzeczonego środka karnego świadczenia pieniężnego na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Koniczynka” w Poznaniu. Wobec powyższego wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa, przy czym depozyt zostanie wydany bezwarunkowo podmiotowi zastępczemu wskazanemu przez Sąd na jego wniosek pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu, likwidatorowi w/w Fundacji, następcy prawnemu w/w Fundacji po wykazaniu odpowiednio umocowania do działania bądź następstwa prawnego.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 96/17
Dodano: 2018-01-04 11:37:36             Zmodyfikowano: 2018-01-04 11:37:36
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu przy udziale kuratora reprezentującego nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela - właściciela nieruchomości o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
Postanowił:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Województwu Opolskiemu – Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1516 zł (jeden tysiąc pięćset szesnaście złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.105.2016.GT z dnia 6 grudnia    2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1007/1 o pow. 0,0133ha, AR_4, obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś, należnego nieznanemu z miejsca pobytu właścicielowi nieruchomości  z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na jego rzecz, po wykazaniu tytułu prawnego do nieruchomości na dzień 1 stycznia 2016r.,
II. wezwać nieznanego z miejsca pobytu właściciela nieruchomości działki nr 1007/1 o pow. 0,0133ha, AR_4, obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 1516 zł (jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.105.2016.GT z dnia 6 grudnia 2016 r. Wojewody Opolskiego, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa,
III. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w zakresie w jakim je poniósł.
 
Uzasadnienie:
               
Wnioskodawca - Województwo Opolskie – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  - złożył wniosek o złożenie do depozytu kwoty 1516 zł tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr nr IN.IV.7570.105.2016.GT z dnia 6 grudnia 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1007/1 o pow. 0,0133ha, AR_4, obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś, na podstawie ostatecznej decyzji  Wojewody Opolskiego  z dnia 27 listopada 2015r. nr IN.V.7844.4.2015.DB..
 
Należy zważyć, co następuje:
 
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki, Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu  w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
 Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.). Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. W toku postępowania ustanowionemu w sprawie kuratorowi nie udało się ustalić danych właściciela nieruchomości.
 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
 Jeśli idzie o koszty postępowania to wskazać należy, że zgodnie z art. 693(16) kpc na żądanie dłużnika zgłoszone przed wydaniem przez sąd postanowienia o wydaniu depozytu sad przyzna mu od wierzyciela zwrotu kosztów postępowania.
W postanowieniu zatem o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sąd nie orzeka o kosztach. Na tym etapie postępowania znajduje zastosowanie zasada określona w art. 520 § 1, co oznacza, że dłużnik ponosi koszty związane z jego udziałem w sprawie. Dopiero w sprawie o wydanie depozytu sąd – na żądanie dłużnika zgłoszone przed wydaniem postanowienia – przyzna mu od wierzyciela zwrot kosztów postępowania.
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 197/17
Dodano: 2018-01-04 11:41:05             Zmodyfikowano: 2018-01-04 11:41:05
Rejestr zmian
„Ogłasza się, że w dniu 21 grudnia 2017 r. sygn. akt IX Ns 197/17  w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział IX Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Rudolfowi Otschik na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,000573 gr. tytułem należnej Górnośląskiej Spółce Krajowej  w Opolu wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości objętej KW OP 1O /00022630/0 z  tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu na jego wniosek. Po upływie trzech lat od ogłoszenia wobec braku odbioru przez uprawnionego złożonej kwoty przyjdzie ona z mocy prawa na Skarb Państwa.”
więcej

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.