Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie III Nsm 1112/17
Dodano: 2018-04-11 14:09:58             Zmodyfikowano: 2018-04-11 14:09:58
Rejestr zmian
Ogłoszenie
 
Na mocy art. 143 i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Opolu Joanny Kowalskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu – Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich
 
Sebastiana Krzysztofa (2-ga imion) Kasperka
 
w sprawie z wniosku Beaty Szade z udziałem Sebastiana Kasperka (Kasperek) i Teodora Szadego (Szade) o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletnich Jakuba Kasperka (Kasperek) i Julii Szade
 
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 166/18
Dodano: 2018-04-10 09:12:25             Zmodyfikowano: 2018-04-10 09:12:25
Rejestr zmian
Postanowienie
 
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny  w składzie:
Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Gmina Opole z udziałem   Bank Polska Kasa Opieki  S.A w Warszawie
o sporządzenie spisu inwentarza spadku postanawia:
 
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Waldemarze Zaborniaku, zmarłym w dniu 9 listopada 2012 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca jest spadkobiercą Waldemara Zaborniaka (postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie I Ns 366/17).  Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c. W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 1712/17
Dodano: 2018-04-10 11:31:38             Zmodyfikowano: 2018-04-10 11:32:11
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Izabela Stasikiewicz
Ogłoszenie
po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  PKP Intercity S.A. z siedzibą w  Warszawie przeciwko  Mariuszowi Ziółkowskiemu o zapłatę
 
zarządza:
ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mariusza Ziółkowskiego kuratora dla doręczeń w osobie pracownika tutejszego sądu – Pauliny Zarzyckiej
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 564/17
Dodano: 2018-04-06 11:41:13             Zmodyfikowano: 2018-04-06 11:41:13
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Małgorzaty Ozon z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanego z miejsca pobytu Dawida Rokita w sprawie IX Ns 564/17 z wniosku Starosty Opolskiego o orzeczenie przepadku pojazdu marki Mazda  636 nr rej. ODU 8622.  Odpis wniosku oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 587/17
Dodano: 2018-04-06 13:14:36             Zmodyfikowano: 2018-04-06 13:14:36
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 587/17 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 29 km. 16 położonej w Opolu (Groszowice) o obrębie ewidencyjnym nr 0058 o pow. 0,4974 ha stanowiącej grunty orne która nie ma do tej pory założonej Księgi Wieczystej.
Wzywa się spadkobierców Jana Iwańskiego i Ewy Iwańskiej oraz wszelkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
więcej

Postanowieniw w sprawie I Ns 746/17
Dodano: 2018-04-05 09:08:27             Zmodyfikowano: 2018-04-05 09:08:27
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Marcelina Mietelska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gminy Opole z udziałem ------
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Marii Minarzyk
 
postanawia:
 
sporządzić spis inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu i polecić sporządzenie go Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli,
ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu przy ul. Fabrycznej 29/2 - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu,
 
pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Uzasadnienie
 
Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, która jest wierzycielem zmarłej.
W efekcie orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc.
 
więcej

Wyniki: 31 - 36 z 238
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.