Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie I Ns 485/17
Dodano: 2018-04-25 10:03:24             Zmodyfikowano: 2018-04-25 10:03:24
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski
po  rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Renate Krawczyk, Joanny Krupa, Ewy Krzyżanowskiej, Agnes Stasch z udziałem  Elżbieta Wieszołek
o dział spadku na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc
 
zarządza:
 
I. ustanowić dla uczestniczki postępowania Elżbiety Gertrudy (2 im.) Wieszołek (PESEL 25110710801), której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Arlety Dziubałtowskiej, z Kancelarii Radców Prawnych Michalak i Wspólnicy sp. k. w Opolu, ul. Kościuszki 20/4, do zastępowania uczestniczki postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 485/17 o dział spadku po Elfrydzie Wiesiołek i Antonim Wiesiołek;
II. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL;
III. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi uczestniczki postępowania Elżbiety Wieszołek od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia i publikacji ogłoszeń;
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 453/17
Dodano: 2018-04-25 13:18:03             Zmodyfikowano: 2018-04-25 13:18:03
Rejestr zmian
Postanowienie
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości - działki nr 1534/1 o pow. 0.0093 ha AR_8, obręb Chrzelice, gmina Biała o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości – działki nr 1534/1 o pow. 0,0093 ha AR_8, obręb Chrzelice, gmina Biała ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
 
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 618/17
Dodano: 2018-04-25 14:17:00             Zmodyfikowano: 2018-04-25 14:17:00
Rejestr zmian
Referendarz sądowych Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym   w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymona Krawczyka w sprawie Kmn 3/17 z wniosku Andrzeja Niklas w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po zmarłej Jadwidze Niklas  
postanawia
 
zarządzić sporządzenie spisu inwentarza po Jadwidze Niklas, nr PESEL 45072501408, zmarłej dnia 14 lutego 2014 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu.
 
Uzasadnienie  
 
Zgodnie z art. 637 kpc, na wniosek tego kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Stosownie natomiast do art. 637 (1) par. 1 i 2 kpc wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.
Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.(…)
 
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
więcej

Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018
Dodano: 2018-04-20 14:38:18             Zmodyfikowano: 2018-04-20 14:39:34
Rejestr zmian
 
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 1909/17
Dodano: 2018-04-19 14:06:28             Zmodyfikowano: 2018-04-19 14:06:28
Rejestr zmian
Ogłoszenie
 
W Sądzie Rejonowym w Opolu toczy się postępowanie w z powództwa Gminy Opole
przeciwko Genowefie Szymańskiej o eksmisję. Na mocy art. 144  k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Jadwigi Skiby do zastępowania  nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Genowefy Szymańskiej.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Przetarg nieograniczony „Usługa sprzątania dla Sądu Rejonowego w Opolu” G.2130.1.18
Dodano: 2018-04-16 15:09:54             Zmodyfikowano: 2018-05-21 19:52:49
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia:
Termin składania ofert: 2018-04-25
więcej


Wyniki: 25 - 30 z 238
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.