Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postanowienie w sprawie IX Ns 371/17
Dodano: 2018-04-27 14:30:16             Zmodyfikowano: 2018-04-27 14:30:16
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy udziale  nieznanego z miejsca pobytu właściciela nieruchomości – działki  nr 1501/1,nr 1679/1 oraz nr 1679/2 obręb Zalesie Śląskie reprezentowanego przez kuratora procesowego Annę Wojciukiewicz – Garus o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanowił:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Województwu Opolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16201 zł (szesnaście tysięcy dwieście jeden złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Opolskiego nr IN.IV.7570.76.2011.ŁG z dnia 27 kwietnia 2017 r., za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1501/1 o pow. 0,0073 ha, nr 1679/1 o pow. 0,0106 ha i nr 1679/2 o pow. 0,0700 ha, AR_7, obręb Zalesie Śląskie,  nieposiadającą urządzonej księgi wieczystej z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona właścicielowi, po wykazaniu tytułu prawnego do tej nieruchomości,
 
II. wezwać nieznanego z miejsca pobytu właściciela nieruchomości opisanej w pkt I, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego  w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 16201 zł (szesnaście tysięcy dwieście jeden złotych), pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
 
Uzasadnienie
               
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu  w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.). Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. Kuratorowi procesowemu ustanowionemu w sprawie nie udało się ustalić danych aktualnego właściciela nieruchomości.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 454/17
Dodano: 2018-04-27 14:37:28             Zmodyfikowano: 2018-04-27 14:37:28
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości w tym Marty Gajdy lub jej następców prawnych o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
I. na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości w tym Marty Gajdy lub jej następców prawnych ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 442/17
Dodano: 2018-04-26 14:04:38             Zmodyfikowano: 2018-04-26 14:04:38
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu  Pawła Lempa, Gertrudy Lempa o złożenie do depozytu.
 
postanawia:
 
na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania – Pawła Lempa, Gertrudy Lempa ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 485/17
Dodano: 2018-04-25 10:03:24             Zmodyfikowano: 2018-04-25 10:03:24
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski
po  rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Renate Krawczyk, Joanny Krupa, Ewy Krzyżanowskiej, Agnes Stasch z udziałem  Elżbieta Wieszołek
o dział spadku na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc
 
zarządza:
 
I. ustanowić dla uczestniczki postępowania Elżbiety Gertrudy (2 im.) Wieszołek (PESEL 25110710801), której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Arlety Dziubałtowskiej, z Kancelarii Radców Prawnych Michalak i Wspólnicy sp. k. w Opolu, ul. Kościuszki 20/4, do zastępowania uczestniczki postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 485/17 o dział spadku po Elfrydzie Wiesiołek i Antonim Wiesiołek;
II. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL;
III. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi uczestniczki postępowania Elżbiety Wieszołek od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia i publikacji ogłoszeń;
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 453/17
Dodano: 2018-04-25 13:18:03             Zmodyfikowano: 2018-04-25 13:18:03
Rejestr zmian
Postanowienie
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości - działki nr 1534/1 o pow. 0.0093 ha AR_8, obręb Chrzelice, gmina Biała o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości – działki nr 1534/1 o pow. 0,0093 ha AR_8, obręb Chrzelice, gmina Biała ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
 
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 618/17
Dodano: 2018-04-25 14:17:00             Zmodyfikowano: 2018-04-25 14:17:00
Rejestr zmian
Referendarz sądowych Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym   w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymona Krawczyka w sprawie Kmn 3/17 z wniosku Andrzeja Niklas w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po zmarłej Jadwidze Niklas  
postanawia
 
zarządzić sporządzenie spisu inwentarza po Jadwidze Niklas, nr PESEL 45072501408, zmarłej dnia 14 lutego 2014 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu.
 
Uzasadnienie  
 
Zgodnie z art. 637 kpc, na wniosek tego kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Stosownie natomiast do art. 637 (1) par. 1 i 2 kpc wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.
Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.(…)
 
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
więcej

Wyniki: 13 - 18 z 229
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.