Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postanowienie w sprawie I Ns 762/17
Dodano: 2018-06-11 13:15:09             Zmodyfikowano: 2018-06-11 13:16:27
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gminy Opole  z udziałem Danuty Maciaszek, Patrycji Maciaszek, Jacka Pilarskiego, Cezarego Pilarskiego, Martyny Pilarskiej, Kacpra Maciaszek, Zofii Pilarskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Opolu Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu o sporządzenie spisu inwentarza spadku
 
postanawia:
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Włodzimierzu Maciaszek, zmarłym w dniu 10-12-2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Włodzimierzu Maciaszek, zmarłym w dniu 10-12-2015 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu -  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu na okres 30 dni.
uzasadnienie
Wnioskodawca – Gmina Opole – wnioskiem z dnia 27-11-2017 r. domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Włodzimierzu Maciaszek.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawca jest spadkobiercą ustawowym po w/w zmarłym, który spadek odziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza. Wnioskodawca wskazał też, iż z uzyskanych informacji wynika, że spadkodawca posiadał zadłużenie, nie wiadomo jednak w jakiej wysokości, jak również nie wiadomo jaki jest stan czynny spadku.
Sąd zważył, co następuje:
Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Na mocy art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Zgodnie z art. 637 § 3 k.p.c. sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II postanowienia.
Pouczenie
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 746/17
Dodano: 2018-06-11 13:20:26             Zmodyfikowano: 2018-06-11 13:20:26
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie: 
Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Marcelina Mietelska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gminy Opole z udziałem ------------ o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Marii Minarzyk
postanawia:
sporządzić spis inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu i polecić sporządzenie go Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli,
ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu przy ul. Fabrycznej 29/2 - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu,
pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Uzasadnienie
Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Marii Minarzyk zmarłej 03.04.2016 r. w Szymiszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, która jest wierzycielem zmarłej.
W efekcie orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 243/18
Dodano: 2018-05-04 08:19:43             Zmodyfikowano: 2018-05-04 08:19:43
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Małgorzatę Ozon z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Helgi Spyrka   w sprawie IX C 243/18 z powództwa Skarbu Państwa-Starosty Opolskiego przeciwko Andrzejowi Spyrka i Heldze Spyrka o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX C 614/18
Dodano: 2018-05-04 08:22:24             Zmodyfikowano: 2018-05-04 08:22:24
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzynę Matraszek z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Opolu IX Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Danuty Rudnickiej   w sprawie IX C 614/18 z powództwa Gminy Opole przeciwko Danucie Rudnickiej o zapłatę.
Pozew oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 25/17
Dodano: 2018-05-02 10:10:40             Zmodyfikowano: 2018-05-02 10:10:40
Rejestr zmian
„Ogłasza się, że w dniu 26 lutego r. sygn. akt IX Ns 25/17  w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział IX Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Janowi Passon na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,0038 gr. tytułem należnej Michałowi Botor bądź jego spadkobiercom wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości objętej KW OP 1O /00083863/7 (600 DM) z  tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu bądź uprawnionym na ich wniosek. Po upływie trzech lat od ogłoszenia wobec braku odbioru przez uprawnionego złożonej kwoty przyjdzie ona z mocy prawa na Skarb Państwa.”
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 6/18
Dodano: 2018-04-27 13:58:35             Zmodyfikowano: 2018-04-27 13:58:35
Rejestr zmian
Postanowienie
 
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz – Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Marii Świerc o złożenie do depozytu
 
postanawia:
 
na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Marii Świerc ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz- Garus;
zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Wyniki: 13 - 18 z 238
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.