Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie w sprawie I Ns 512/17
Dodano: 2018-01-24 14:25:34             Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:25:34
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Ogłasza się, ze w dniu 12.10.2017 r. sygn. akt I Ns 512/17 w Sądzie rejonowym w Opolu, Wydział I Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Gminie Dobrzeń Wielki na złożenie do depozytu sądowego tut. Sądu Rejonowego w Opolu kwoty 1480 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt) zł tytułem odszkodowania przysługującemu spadkobiercom Anny Burdackiej za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie decyzji z dnia 28.06.2017 r. Prezydenta Miasta Opola, oznaczonej jako działka 13/1 o pow. 0,0088 ha, arkusz mapy 2, obręb Świerkle, objętej KW OP1O/00084588/2, z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na rzecz spadkobierców Anny Burdackiej ustalonych prawomocnym postanowieniem sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia - na ich wniosek bez żadnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Anny Burdackiej do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 769/17
Dodano: 2018-01-24 14:30:38             Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:30:38
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gmina Opole; o spis inwentarza;
postanawia o sporządzeniu spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu; 
poleca sporządzenie spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu – Komornikowi Sądowemu Mateuszowi Warchoł; 
ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po  Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu;  na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu;
poucza, że każdy, kto jest spadkobiercom po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Uzasadnienie:

Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu.
Wnioskodawca jest wierzycielem w/w.
W efekcie orzeczono jak w tenorze sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc. 
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 176/17
Dodano: 2018-01-24 14:35:11             Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:35:11
Rejestr zmian
Ogłoszenie:
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Mateusza Mazurkiewicz wydał w dniu 6 grudnia 2017 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Arturze Mazurkiewicz, zmarłym 26 kwietnia 2012  r. w Strzelcach Opolskich, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Wyszomirskiego 7/4.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 768/17
Dodano: 2018-01-24 14:39:16             Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:39:16
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas
po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gmina Opole o sporządzenie spisu inwentarza spadku postanawia:
 
zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Annie Maziarz zmarłej w dniu 5 marca 2017 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałej w Opolu;
zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
Uzasadnienie:
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego, sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca był wierzycielem zmarłej.
W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.
Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 769/17
Dodano: 2018-01-24 14:43:32             Zmodyfikowano: 2018-01-24 14:43:32
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym; sprawy z wniosku: Gmina Opole; o spis inwentarza;
postanawia o sporządzeniu spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu; 
poleca sporządzenie spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu – Komornikowi Sądowemu Mateuszowi Warchoł; 
ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po  Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu;  na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu;
poucza, że każdy, kto jest spadkobiercom po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Uzasadnienie:  

Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Adeli Florze, zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Opolu.
Wnioskodawca jest wierzycielem w/w.
W efekcie orzeczono jak w tenorze sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc. 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 323/17
Dodano: 2018-01-23 14:35:11             Zmodyfikowano: 2018-01-23 14:35:11
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 323/17 toczy się sprawa o uznanie za zmarłą Martę Pollok zd. Wieczorek c. Johanna i Marii zd. Reginek, urodzonej w Dobrzeniu Wielkim (Döbern), ostatnio stale zamieszkałej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej 11.
Wzywa Martę Pollok do zgłoszenia się do niniejszego postępowania w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłego. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie przekazały je sądowi.
 
więcej

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.