Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Zarządzenie nr 0110-9/18 Prezesa ...

Zarządzenie nr 0110-9/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie przekształcenia Sekcji Upadłościowej funkcjonującej w ramach V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu w Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Dodano: 2018-06-29 14:46:38             Zmodyfikowano: 2018-06-29 14:47:34
Ukryj rejestr
Opublikował: Marian Malcharczyk
Przez: Marian Malcharczyk
Podmiot udostępniający informację:  
Osoba, która wytworzyła informację:  
Data wytworzenia informacji:  
Odsłon: 35

ZARZĄDZENIE nr 0110-9/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie przekształcenia Sekcji Upadłościowej funkcjonującej w ramach V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu w Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

 Na podstawie art 22 § ł pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U, z 2018 r., poz. 23 ze zm.) w związku z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r,, poz. 2316 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Przekształca się z dniem 1 lipca 2018 r. Sekcję Upadłościową funkcjonującą ,vv ramach V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu utworzoną Zarządzeniem Nr 22/03 Prezesa Sądu Okręgo¬wego w Opolu z dnia 1 grudnia 2003 r. w Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w ra¬mach V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu.

§2

1. Do zadań Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w ramach V Wydziału Gospodarcze¬go Sądu Rejonowego w Opolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców;
2) rozpoznawanie wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalno-ści gospodarczej;
3) rozpoznawanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych (zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowania układowe, postępowanie sanacyjne);
4) prowadzenie postępowań upadłościowych po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorców;
5) prowadzenie spraw po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności go¬spodarczej;
6) prowadzenie spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu przyspieszonego postępowania układo-wego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego;
7) rozpoznawanie środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w toku postępowań przez sędziego komisarza;
8) powództwa o wyłączenie z masy upadłości;
9) rozpoznawanie wniosków w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

§3
1, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w ramach V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu utworzona zostaje za zgodą Ministra Sprawiedliwości wyrażoną w piśmie z 15 czerwca 2018 roku (DKO-V-5000-70/18).
2. Kopię niniejszego Zarządzenia otrzymuje Minister Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu i Prezes Sądu Rejonowego w Opolu.

§4

Z dniem 1 lipca 2018 r. traci moc Zarządzenie Nr 22/03 Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sekcji Upadłościowej w ramach V Wydziału Gospo-darczego Sądu Rejonowego w Opolu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i podlega publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
 
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.