Wzory i formularze

Dodano: 2010-06-11 08:56:29             Zmodyfikowano: 2018-05-24 15:02:42
Rejestr zmian
Wzory ogólne
Wzór nr 1 - apelacja
Wzór nr 2 - wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki
Wzór nr 3 - wniosek o uzasadnienie wyroku postanowienia
Wzór nr 4 - wniosek o zwolnienie od kosztow sądowych
Wzór nr 5 - zażalenie
Wzór nr 6 - wniosek o odroczenie rozprawy
Wzór nr 7 - wniosek o zwrot kosztów podróży
Wzór nr 8 - wniosek o wydanie dokumentów
Wzór nr 9 - wzór pełnomocnictwa do zastępowania w sprawie
Wzór nr 54 - wniosek o wgląd do akt i wykonanie fotokopii kart akt sprawy
Wzór nr 56 - wniosek o sporządzenie kopii lub fotokopii
Wzór nr 67 - wykaz inwetarza

Wzory - Wydział Cywilny
Wzór nr 17 - pozew o eksmisję
Wzór nr 18 - wniosek o ustanowienie kuratora
Wzór nr 19 - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wzór nr 20 - pozew o zapłatę
Wzór nr 21 - wniosek o podział majątku wspólnego
Wzór nr 22 - wniosek o dział spadku

Wzory - Wydział Pracy
Wzór nr 23 - cofnięcie pozwu
Wzór nr 24 - oświadczenie o cofnięciu zażalenia
Wzór nr 25 - pozew o odszkodowanie z tytułu niewydania świadectwa pracy w terminie
Wzór nr 26 - odwołanie o decyzji organu rentowego
Wzór nr 27 - oświadczenie o cofnięciu zarzutów w postępowaniu nakazowym, upominawczym
Wzór nr 28 - pozew o uchylenie kary porządkowej
Wzór nr 29 - wniosek o ustanowienie pełnomocnika

Wzory - Wydział Rodzinny
Wzór nr 30 - pozew o obniżenie alimentów
Wzór nr 31 - pozew o podwyższenie alimentów
Wzór nr 32 - wniosek o przysposobienie
Wzór nr 33 - pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
Wzór nr 34 - pozew o uchylenie alimentów
Wzór nr 35 - wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Wzór nr 36 - pozew o ustalenie ojcowstwa
Wzór nr 37 - wniosek o ustanowienie opieki
Wzór nr 38 - pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Wzór nr 39 - wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej
Wzór nr 40 - wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
Wzór nr 41 - wniosek o zwolnienie od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
Wzór nr 42 - wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
Wzór nr 43 - wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 44 - wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 45 - wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 46 - pozew o rozwiązanie przysposobienia
Wzór nr 47 - wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w szpitalu psychiatrycznym
Wzór nr 48 - pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
Wzór nr 49 - wniosek o ustanowienie kuratora do zarządu majątkiem
Wzór nr 50 - wniosek o wydanie dziecka
Wzór nr 51 - wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
Wzór nr 52 - wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem
Wzór nr 53 - wniosek o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego
Wzór nr 57 - pozew o alimenty

Wzory - Sekcja Upadłościowa
Wzór nr 10 - upadłość konsumencka
Wzór nr 11 - o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku lub z możliwością zawarcia układu
Wzór nr 12 - wniosek o wydanie wyciągu z listy wierzytelności
Wzór nr 13 - zgłoszenie wierzytelności

Wzory - Sekcja Wykroczeniowa
Wzór nr 14 - wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego
Wzór nr 15 - apelacja
Wzór nr 16 - sprzeciw od wyroku nakazowego
Wzór nr 58 - wniosek o wydanie odpisu prawomocnego mandatu karnego

 
Formularze udostępniane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości