Opłaty

Dodano: 2009-01-19 11:45:19             Zmodyfikowano: 2015-09-21 08:51:16
Rejestr zmian
• sprawy o prawa majątkowe – opłata stosunkowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł;
• zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa – opłata stała w wysokości 200 zł,
• unieważnienie uznania – opłata stała w wysokości 200 zł,
• ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – opłata stała w wysokości 200 zł,
• rozwiązanie przysposobienia – opłata stała w wysokości 200 zł,
• zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – opłata stała w wysokości 100 zł,
• zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dot. władzy rodzicielskiej – opłata stała w wysokości 100 zł,
• zwolnienie (obcokrajowca) z obowiązku przedkładania dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego – opłata stała w wysokości 100 zł,
• ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego – opłata stała w wysokości 40 zł, z wyjątkiem spraw alimentacyjnych,   
• złożenie do depozytu sądowego 100 zł,
• wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 40 zł (chyba, że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie)
• wniosek o ustalenie kontaktów/zmiana kontaktów – 40 zł,
• wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka • 40 zł.
• wniosek o pozbawienie , zawieszenie ,ograniczenie władzy rodzicielskiej, zmiana zarządzeń opiekuńczych •40 zł
• wniosek o zmiana opiekuna 40zł
• wniosek o zmianę kuratora 40 zł
• o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów – 40zł
• sprawy  o przysposobienie są wolne od wpisu.
Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca ustalenie ojcostwa  lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów jak również strona w sprawach  związanych  z ochroną zdrowia psychicznego.
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
  -poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
  -odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
  -odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
  -zaświadczenia;
pobiera się w kwocie 6zł za każdą rozpoczętą  stronicę wydanego dokumentu. Jeżeli dokument jest sporządzony w obcym języku albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
Wydanie zapisu audio-video na nośniku  - 15 zł