Kolejność załatwiania spraw

Dodano: 2014-01-09 13:11:58             Zmodyfikowano: 2014-01-09 13:11:58
Rejestr zmian
Kolejność rozpoznawania spraw reguluje § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U.  z 2007 r., Nr 38, poz. 249), zgodnie z którym:
1. Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Poza kolejnością, określoną w ust. 1, na terminy rozpraw należy kierować sprawy osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynów.
 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością określoną w ust. 1.