Biuro Obsługi Interesanta

Dodano: 2013-06-17 14:14:57             Zmodyfikowano: 2018-05-25 09:38:07
Rejestr zmian
BIURO   OBSŁUGI    INTERESANTA
Dnia 14 czerwca 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu rozpoczęło działalność Biuro Obsługi Interesantów.
Działalność Biura Obsługi Interesanta opiera się na:
• Regulaminie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta (BOI)  - stanowiącego załącznik nr 1,
• Regulaminie Czytelni -  stanowiącego załącznik nr 2 
do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 12 czerwca 2013 r.  nr 14 
 
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA I CZYTELNIA
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od 8.00 do 17.30,
 a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Godziny otwarcia kasy

Dane kontaktowe :
Sąd Rejonowy w Opolu
Ul. Ozimska 60 A, pok 26
45-368 Opole
telefonicznie :
77 54-15-401 -  sprawy cywilne, gospodarcze i upadłościowe
77 54-15-402 -  sprawy rodzinne, pracownicze i ubezpieczeń społecznych
77 54-15-403 -  sprawy karne, wykroczeniowe i wykonanie orzeczeń
77 54-15-408 -  czytelnia
77 54-15-407 – centralna informacja Ksiąg Wieczystych
Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji w zakresie spraw rozpoznawanych  we wszystkich wydziałach i sekcjach za wyjątkiem Wydziału VIII Krajowego Rejestru Sądowego i Wydziału VI Ksiąg Wieczystych.

Zakres działania  Biura  Obsługi Interesanta
Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście i  telefonicznie, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych.
Pełen zakres działania Biura Obsługi Interesanta został opisany w Regulaminie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną rozumie się skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielanie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym radcy prawni i adwokaci , obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do Biura.

Udostępnianie akt  do przejrzenia lub samodzielnego utrwalenia ich obrazu  osobom uprawnionym następuje w Czytelni.

CZYTELNIA
Akta można zamówić na wybrany dzień co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, przy czym zamówienie złożone po godzinie 14:00  traktowane będzie jako złożone w dniu następnym:
- osobiście,
- telefonicznie,
- drogą elektroniczną : czytelnia@opole.sr.gov.pl 
 
 
Zamówienie złożone po godz. 14:00 traktowane będzie jako złożone dnia następnego .

Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości oraz po złożeniu podpisu w rejestrze akt udostępnionych w czytelni.