Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Opłaty

Dodano: 2014-01-09 13:12:38             Zmodyfikowano: 2016-09-30 09:25:08
Rejestr zmian
Wysokość opłat w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawo majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż  100.000 zł.
2. Całą opłatę pobiera się od:
• pozwu i pozwu wzajemnego,
• wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
• apelacji,
• skargi kasacyjnej,
• skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
• interwencji głównej,
• skargi o wznowienie postępowania,
• skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.
3.  Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.
4. Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.
5. Piątą część opłaty pobiera się od:
• interwencji ubocznej,
• zażalenia.
6. Opłatę stałą w kwocie 50 zł pobiera się od wniosku o:
• stwierdzenie nabycia spadku,
strona przy wniesieniu wniosku musi uiścić opłatę w wysokości 5 zł za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym zgodnie z Dz.U. z 2016 poz. 1420
• zabezpieczenie spadku,
• sporządzenie spisu inwentarza,
• odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
7. Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o dział spadku (300 zł gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu). Opłatę stałą w kwocie 1.000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.
8. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o:
• ustanowienie drogi koniecznej,
• rozgraniczenie nieruchomości,
• stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.
9. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od pozwu o:
• naruszenie posiadania,
• opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
      ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.
10. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
• ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
• ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania,
• rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej. 
11. Opłatę stała w wysokości 2.000 zł pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
12. Opłatę stałą w kwocie 1.000 zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w wysokości 300 zł.
12. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:
• skargi na czynności komornika,
• zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.
 
13. Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.
14. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
• do 2 000 złotych – 30 złotych,
• ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych – 100 złotych,
• ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych –  250 złotych,
•  ponad 7 500 złotych – 300 złotych.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.