Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Formularze i wnioski

Dodano: 2009-04-06 13:51:59             Zmodyfikowano: 2015-08-21 10:04:37
Ukryj rejestr
Opublikował:  
Przez: Marian Malcharczyk
Podmiot udostępniający informację:  
Osoba, która wytworzyła informację:  
Data wytworzenia informacji:  
Odsłon: 17292

Uwaga! Nie obowiązują urzędowe formularze (druki) wniosku o ogłoszenie upadłości.
Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
1)imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
2)oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
3)wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4)informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, póz. 1351);
5)informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, póz. 1539);
Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z rejestru.
Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel punktu 4 nie stosuje się.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik , powinien we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć:
Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w punkatach 1 i 2, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.
1)aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
2)aktualne sprawozdanie finansowe, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku sporządzania takiego sprawozdania - bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed złożeniem wniosku;
3)spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
4)oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
5)spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
6)wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
7)   informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;
8)   miejsce zamieszkania i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.
Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku:
1)   propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;
2)   rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.
 
Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.
W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1)imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę;
2)określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3)dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4)kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5)zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumę zabezpieczenia;
6)w  razie  zgłoszenia  wierzytelności,  w  stosunku  do  której   upadły  nie jest dłużnikiem  osobistym,   przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7)stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.